Statūti


Reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā
Rīgā, 2005. gada 1. jūlijā


 Ar  Nr. 40008000225

  Latvijas Būvinženieru savienība
(LBS)
 
STATŪTI


 
 
APSTIPRINĀTI
Latvijas Būvinženieru savienības kongresā 2005. gada 1. aprīlī


Izmaiņas veiktas:
LBS XXIV kongresā 2012. gada 23. martā;                                             
LBS  XXVII  kongresā  2015. gada 27. martā;
LBS XXX kongresā 2018. gada 23. martā.    


 
 Rīga,  2018


1. Nosaukums
1.1. Biedrības nosaukums ir „Latvijas Būvinženieru savienība” (saīsināti unturpmāk tekstā – LBS), un tā ir patstāvīga LR Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrēta biedrība.
1.2. Biedrības nosaukums angļu valodā ir: „Latvian Association of civilengineers”(saīsināti – LACE).

2. Simbolika
2.1. LBS grafiskā zīme (logo) ir:   LBS
2.2. LBS grafiskās zīmes un citas simbolikas izmantošanas kārtību nosaka LBS valde.

3. LBS mērķi
3.1. Biedrības mērķis ir:
3.1.1.   apvienot visu nozaru diplomētus būvinženierus kopīgam radošam darbam;
3.1.2. veicināt Latvijas un tās biedru labklājību biedru profesionālās un sabiedriskās darbības ietvaros;
3.1.3.  veicināt būvniecības zinātnes un tehnikas attīstību, būvniecības vēstures un mantojuma saglabāšanu un izpēti;
3.1.4.  izskaidrot un izplatīt zinātnes un tehnikas sasniegumus būvniecībā;
3.1.5. sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu būvniecībā, kvalifikācijas pilnveidošanu atbilstoši sabiedrības vajadzībām;
3.1.6.   sekmēt biedru ētisko izaugsmi un estētisko zināšanu papildināšanu;
3.1.7.  aizstāvēt biedru profesionālās intereses, tajā skaitā autortiesības;
3.1.8.  veikt būvniecības speciālistu kompetences izvērtēšanu – sertificēšanu.

4. Vispārīgie noteikumi
4.1. LBS ir patstāvīga biedrība Latvijas Republikā, kurā apvienojušies diplomēti būvinženieri un arhitekti.
4.2. LBS ir biedrība ar patstāvīgu līdzekļu uzskaiti, norēķinu kontiem bankās, savu zīmogu, simboliku un citiem rekvizītiem.
4.3.  LBS darbība ir atjaunota 1989.gada 27.maijā.
4.4. LBS darbojas, pamatojoties uz LR Satversmi, Biedrību un nodibinājumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem, un bauda radošas savienības tiesisko stāvokli.
4.5. Lai sasniegtu statūtos paredzētos mērķus, LBS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir tiesības:
4.5.1. iegūt kustamo un nekustamo īpašumu, mantiskās un nemantiskās tiesības;
4.5.2. veikt saimniecisko darbību;
4.5.3. rīkot profesionālus konkursus un piedalīties žūriju komisijās;
4.5.4. veikt ekspertīzes, dot tehniskus slēdzienus un konsultācijas;
4.5.5. piedalīties celtniecības nozari regulējošo normatīvo aktu izstrādē;
4.5.6. veikt būvniecības speciālistu profesionālās kompetences izvērtēšanu un piešķirt tiem sertifikātus profesionālajai darbībai;
4.5.7. tieši vai ar savu struktūrvienību starpniecību iestāties un aktīvi darboties citās ar būvniecību saistītās biedrībās vai organizācijās;
4.5.8. atbalstīt profesionālo žurnālu, grāmatu un citu iespieddarbu izdošanu;
4.5.9. rīkot kongresus, izstādes, zinātniskas sanāksmes, konkursus un cita veida sapulces un piedalīties tajās;
4.5.10. piešķirt stipendijas;
4.5.11. dibināt un izsniegt savas atzinības balvas par LBS mērķu sekmēšanu un profesionālajiem sasniegumiem, kā arī izvirzīt un atbalstīt biedrus apbalvošanai ar valsts un citu organizāciju balvām.
4.6. LBS darbību, veicot publiskās varas deleģētas funkcijas, regulē ārējie normatīvie akti.
4.7. LBS var būt kā prasītāja un atbildētāja jebkura veida tiesā ar visām procesuālajām tiesībām un pienākumiem. Jautājumos, kas saistīti LBS darbības mērķiem, tā bez īpaša pilnvarojuma var griezties valsts un pašvaldību institūcijās un tiesā, lai aizstāvētu savu biedru tiesības vai ar likumu aizsargātās intereses.

5. Darbības termiņš
5.1. LBS ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

6. LBS biedri
6.1. Par LBS biedriem var būt personas, kuru pastāvīgā dzīves vai uzturēšanās vieta ir Latvijas Republika.
6.2. Personas ar patstāvīgu dzīvesvietu ārpus Latvijas var tikt uzņemtas LBS kā ārzemju biedri.
6.3. Par LBS biedriem var būt personas, kurām ir augstākā izglītība kādā no būvniecības vai ar to saistītām inženierzinātņu jomām un kuras veic, vai vēlas veikt  šajā nozarē profesionālo darbību, ja šo personu profesionālie sasniegumi un reputācija atbilst uzņemšanas noteikumiem un viņas atzīst šos Statūtus, maksā biedru naudu un piedalās LBS darbībā.
6.4. Personas, kurām ir vidējā tehniskā izglītība būvniecībā vai pirmā līmeņa augstākā izglītība būvniecības vai ar to saistītā inženierzinātņu nozarē, kā arī personas, kurām ir augstākā izglītība, ne būvniecības nozarē, bet kuru darbība ir saistīta ar būvniecību, var tikt uzņemtas ar LBS asociētajiem biedriem.
6.5. Būvniecības specialitāšu augstskolu studenti var tikt uzņemti par LBS jaunbiedriem.
6.6.  Juridiskās personas, kuras darbība ir saistīta ar būvniecību un kuras atbalsta LBS mērķus un darbību, var tikt uzņemtas par LBS asociētajiem biedriem. Tās pilnvaro savu pārstāvi darbam LBS.
6.7. LBS biedra darbībai jāatbilst sabiedrībā vispāratzītām morāles normām, tai skaitā Pretendentam jābūt godīgam, taisnīgam, principiālam.
6.8. LBS biedriem, asociētajiem biedriem un jaunbiedriem izsniedz noteikta parauga apliecības.

7. Goda biedri
7.1. LBS var būt goda biedri.
7.2. Goda biedrus ievēl LBS kongress.
7.3. Par goda biedru var kļūt persona, kura ar savu zinātnisko vai praktisko darbību sekmējusi LBS mērķu sasniegšanu vai būvniecības nozares attīstību.
7.4. Goda biedriem ir visas biedru tiesības.
7.5. Goda biedri nemaksā biedru naudu.

8. Biedru uzņemšanas noteikumi
8.1.  Biedru uzņemšanu LBS veic Uzņemšanas komisija individuālā kārtā.
8.2.  Uzņemšanas komisiju izveido LBS valde.
8.3.  Uzņemšanas komisijas sastāvu un darbību nosaka LBS valde.
8.4. Lai kļūtu par LBS biedru, pretendentam ir jāiesniedz noteiktas formas pieteikums un pieteikumam pievienojamie dokumenti. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamos dokumentus nosaka LBS valdes apstiprināts nolikums par biedru uzņemšanu.
8.5. Pretendenta izglītībai jāatbilst šo statūtu p.6.3. un p.6.4. prasībām.
8.6. Pretendentam jāatbilst LBS biedram un asociētam biedram (turpmāk biedri) izvirzītajām prasībām.
8.7. Pretendenta darbībai jāatbilst sabiedrībā vispāratzītām tikumiskajām normām, tai skaitā Pretendentam jābūt godīgam, taisnīgam, principiālam, prasīgam pret sevi, necelt personīgās intereses pāri sabiedrības.
8.8. Lēmumu par biedra uzņemšanu LBS pieņem Uzņemšanas komisija. Uzņemšanas komisija pretendenta lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Uz Uzņemšanas komisijas sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pretendents un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pretendenta neierašanās nav šķērslis Uzņemšanas komisijas lēmuma pieņemšanai.
8.9. Pretendents kļūst par LBS biedru, kad Uzņemšanas komisijas lēmumu ir apstiprinājusi LBS valde.
8.10. Gadījumā, ja Uzņemšanas komisijas lēmums pretendentam ir negatīvs, Uzņemšanas komisija motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pretendentam desmit darbdienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
8.11. Uzņemšanas komisijas lēmumu pretendents rakstveidā var pārsūdzēt LBS valdei. Ja arī valde noraida pretendenta lūgumu, pretendents nav uzņemts par LBS biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

9. Biedru izstāšanās un izslēgšanas kārtība
9.1. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LBS vienu mēnesi iepriekš rakstveidā paziņojot par to valdei.
9.2. Biedru var izslēgt no LBS ar valdes lēmumu, ja:
9.2.1. biedrs nepilda kongresa un valdes lēmumus;
9.2.2. biedrs nepilda statūtos paredzētos pienākumus un uzņemtās saistības;
9.2.3. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto;
9.2.4. LBS Ētikas komisija biedra darbībā ir konstatējusi būtiskus Ētikas kodeksa pārkāpumus.
9.3. Jautājumu par LBS biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo izslēgtajam biedram rakstveidā desmit darbdienu laikā no tā pieņemšanas brīža. LBS valdes lēmums stājas spēkā, kad beidzies apstrīdēšanas termiņš un tas nav apstrīdēts.
9.4. Biedrs mēneša laikā valdes sēdes lēmumu par biedra izslēgšanu rakstveidā var apstrīdēt LBS kongresam. LBS kongresa lēmums izslēgt biedru ir galīgs un stājas spēkā pieņemšanas brīdī.
9.5. Biedrs, kurš izslēgts no LBS, var no jauna kandidēt kļūt par LBS biedru, ja kopš izslēgšanas brīža pagājuši divi gadi. Šo laiku LBS valde ar lēmumu var saīsināt par vienu gadu, ja personas lūgums ir pamatoti motivēts.
9.6.  Gada biedru naudas maksa ir jāsamaksā līdz tekošā gada 01. martam. Biedrs, kurš līdz tekošā gada 01. martam nav samaksājis biedru naudu par iepriekšējo gadu, tiek automātiski izslēgts no LBS. Pēc biedra naudas parāda dzēšanas, ar valdes lēmumu, parastajā kārtībā viņš var tikt atjaunots LBS.

10. Biedru tiesības un pienākumi
10.1. LBS biedram ir tiesības personīgi vai ar pārstāvju starpniecību:
10.1.1. būt pārstāvētam LBS biedru sapulcē, ja samaksāta ikgadējā biedru nauda;
10.1.2. izvirzīt pārstāvjus ievēlēšanai LBS valdē;
10.1.3. pieprasīt un saņemt regulāru informāciju par LBS valdes darbu, pieņemtajiem lēmumiem un citiem saistošiem dokumentiem, tai skaitā iepazīties ar protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;
10.1.4. piedalīties visos LBS organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par LBS darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;
10.1.5. veidot un apvienoties teritoriālajās kopās;
10.1.6. saņemt LBS atbalstu tās darbības jomās;
10.1.7. jebkurā laikā izstāties no LBS, ievērojot Statūtos noteikto kārtību.
10.2.  LBS biedru pienākumi:
10.2.1. ievērot LBS Statūtus, pildīt LBS kongresa un valdes lēmumus;
10.2.2. sniegt informāciju par savu darbību LBS valdes noteiktajos termiņos;
10.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt LBS mērķu un uzdevumu realizēšanu.
10.3. Asociētie biedri bauda visas biedru tiesības un pilda visus biedru pienākumus, atskaitot sekojošo: lēmumu pieņemšanā asociētajiem biedriem ir padomdevēja balss tiesības. Asociētos biedrus un to pārstāvjus, ja asociētie biedri ir juridiskās personas, nevar ievēlēt LBS vēlētos pārvaldes orgānos.
10.4.  Jaunbiedru tiesības un pienākumi tiek atrunāti LBS Izglītības sekcijas izstrādātā nolikumā.

11. LBS kongress
11.1. Kongress (biedru sapulce) ir augstākā LBS lēmējinstitūcija.
11.2. Kongresā ir tiesīgi piedalīties visi LBS biedri, kā arī savu pārstāvniecību pilnvarot citam LBS biedram.
11.3. Katram LBS biedram kongresā ir viena balss.
11.4. Kārtējais kongress tiek sasaukts reizi gadā, ne vēlāk kā līdz katra gada 31.martam.
11.5. Ārkārtas kongresu var sasaukt pēc valdes priekšsēdētāja, pēc valdes iniciatīvas, ja par to nobalsojušas divas trešdaļas no valdes, vai pēc revīzijas komisijas pieprasījuma, taču tā noteikti jāsasauc, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā desmitā daļa no LBS biedriem, norādot sasaukšanas iemeslu.
11.6. Kongresu sasauc, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kongresa, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.
11.7. Kongress ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem.
11.8. Kongress notiek atklāti, ja motivētu lēmumu par citādu norises kārtību nepieņem kongress.
11.9. Ja kongress nav lemttiesīgs kvoruma trūkuma dēļ, vienas stundas laikā tiek sasaukta atkārtots kongress, kas ir tiesīgs pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita,
11.10. Kongresa lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.                                                                      
11.11. Valdes  locekļu, revīzijas un ētikas komisiju locekļu vēlēšanas un atcelšana no amata notiek kongresā aizklātā balsošanā.
11.12. LBS kongress:
11.12.1. ievēl un atceļ no amata valdes locekļus, revīzijas un ētikas  komisiju locekļus un nosaka to pilnvaru termiņu;
11.12.2. ievēl LBS goda biedrus;
11.12.3. izskata valdes ziņojumu par tās darbību, novērtē valdes darbu pārskata gadā;
11.12.4. izskata citus jautājumus, kurus ieteic kongresam LBS biedri, valde, valdes priekšsēdētājs vai revīzijas komisija;
11.12.5.   nosaka LBS biedru iestāšanas un ikgadējās biedru naudas lielumu;
11.12.6. apstiprina LBS gada pārskatu pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas;
11.12.7.   izlemj jebkurus citus jautājumus, kas nodoti tā kompetencē.

12. Valde
12.1. LBS izpildinstitūcija ir valde 19 cilvēku sastāvā.
12.2. Valde organizē  kongresa lēmumu izpildi un pieņem lēmumus savas  kompetences robežās laikā starp biedru sapulcēm. Tās sēdes tiek sasauktas ne  retāk kā reizi mēnesī.
12.3. Valde no sava vidus aizklātā balsojumā, piedaloties vairāk nekā pusei no valdes locekļiem, ievēl valdes priekšsēdētāju un trīs valdes priekšsēdētāja vietniekus, tai skaitā pirmo vietnieku, kuri pārstāv LBS atsevišķi. Valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieki skaitās ievēlēti, ja par tiem nobalsojis vairākums no klātesošajiem valdes locekļiem. Valdes priekšsēdētāja vietnieku darbības jomas un kompetenci nosaka valde.
12.4. Ja valdes priekšsēdētājs ilgstoši nevar pildīt savus pienākumus, tad šajā laikā tos pilda tā pirmais vietnieks.
12.5. Kārtējās valdes vēlēšanās seši valdes locekļi tiek nomainīti.
12.6. Valdes locekļu pilnvaru termiņš ir trīs gadi. Jebkurā gadījumā visiem valdes locekļiem pilnvaru termiņš beidzas vienlaicīgi, ja kongress nav lēmis citādāk.
12.7. Valdes priekšsēdētājs:
12.7.1. pārstāv LBS bez ierobežojumiem;
12.7.2. sasauc un vada valdes sēdes.
12.7.3. organizē LBS kongresa darbu;
12.7.4. pārstāvot LBS, izsaka valdes viedokli;
12.7.5. nepieciešamības gadījumos, savā vietā pilnvaro valdes locekli pārstāvēt LBS;
12.7.6. paraksta LBS finanšu dokumentus, izņemot tos, kuri ir revīzijas komisijas kompetencē.
12.8. Valdes locekļi, izņemot valdes priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietniekus, pārstāv LBS kopā ar vismaz vēl diviem valdes locekļiem.
12.9.  LBS valde:
12.9.1. ieceļ LBS izpilddirektoru;
12.9.2. pārstāv LBS citās institūcijās un organizācijās (biedrībās), izvirzot savus pārstāvjus;
12.9.3. reģistrē LBS kopu dibināšanu un likvidē tās. Dibina, pārrauga un likvidē sekcijas, komisijas un citas institūcijas, kuras izveidotas LBS mērķu sasniegšanai;
12.9.4. apstiprina valdes, revīzijas komisijas, uzņemšanas komisijas, nolikumus un LBS biedru ētikas kodeksu.
12.9.5.  sasauc LBS kongresu;
12.9.6. pieņem un atlaiž LBS algotus darbiniekus, nosakot viņu darba pienākumus un samaksu;
12.9.7. organizē un pilnveido LBS materiāli tehnisko bāzi (telpas, transportu, inventāru u.c.);
12.9.8.  akceptē LBS gada tāmi;
12.9.9. apkopo iesniegtos biedru priekšlikumus un veido kopīgo LBS viedokli;
12.9.10. pieņem lēmumus attiecībā uz LBS biedriem, kuriem konstatēti LBS Statūtu 6.punkta prasību pārkāpumi.
12.10.  Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse no tās locekļiem.
12.11. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar balsu vairākumu, vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir valdes priekšsēdētāja balss.
12.12.  Valdes sēdes ir atklātas.
12.13. Valdes loceklim ir tiesības saņemt atlīdzību par savu pienākumu pildīšanu.Atlīdzības apmēru nosaka LBS valde.

13. Revīzijas komisija
13.1. LBS finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revīzijas komisija trīs cilvēku sastāvā, ko ievēl kongress.
13.2. Revīzijas komisijā nevar tikt ievēlēti tie biedri, kuri jau ievēlēti kādā citā LBS institūcijā.
13.3. Revīzijas komisija:
13.3.1. dod atzinumu par LBS budžetu un gada pārskatu;
13.3.2. izvērtē LBS grāmatvedības un lietvedības darbu;
13.3.3. sniedz ieteikumus par LBS finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.
13.4. Revīzijas komisija veic revīziju pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi gadā pirms kārtējā LBS kongresa.
13.5. Revīzijas komisija var pieņemt lēmumu (vai sniegt atzinumu), ja par to ir nobalsojuši (vai atzinumu parakstījuši) vismaz divi tās locekļi.
13.6.  Revīzijas komisija var pieaicināt algotu speciālistu revīzijas veikšanai.
13.7. Kongress apstiprina LBS gada pārskatu tikai pēc revīzijas komisijas atzinuma saņemšanas.

14. Ētikas komisija
14.1. LBS biedru profesionālās ētikas principu ievērošanu darbā un sadzīvē izvērtē Ētikas komisija.
14.2. Ētikas komisija sastāv no pieciem cilvēkiem, kurus uz trim gadiem ievēl Kongress.
14.3. Ētikas komisijā nevar tikt ievēlēti tie biedri, kuri ir jau ievēlēti kādā citā LBS institūcijā.
14.4. Ētikas komisija savu darbību veic atbilstoši LBS Ētikas kodeksa pamatnostādnēm.   
14.5. Ētikas komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. Lēmumu par tālākajām rīcībām pieņem valde un realizē LBS administrācija.
14.6. Nepieciešamības gadījumā Ētikas komisija izskatāmā jautājuma izvērtēšanai var pieaicināt algotu ekspertu.

15. Izpilddirektors
15.1. Izpilddirektors ir algota LBS amatpersona, kura organizē kongresa un valdes lēmumu izpildi un vada biedrības saimniecisko darbību.
15.2. Izpilddirektors ir tieši padots LBS valdes priekšsēdētājam.
15.3. Izpilddirektora darba pienākumus un samaksu nosaka LBS valde.
15.4. Izpilddirektoram ir pārstāvības tiesības jautājumos, kas saistīti ar LBS darbību.
 
16. LBS struktūrvienības
16.1. LBS ir savas teritoriālas un citas organizatoriski patstāvīgas struktūrvienības. Biedrības struktūrvienības nav juridiskās personas.
16.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LBS regulē Biedrību un nodibinājumu likums un struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LBS valde.
16.3. LBS struktūrvienības saucas – teritoriālās kopas.
16.4. Teritoriālās kopas var izveidot LBS biedri, kas dzīvo noteiktā valsts reģionā un vēlas apvienoties.
16.5. Teritoriālo kopu biedri dibina sapulcē, kuras lēmumus vienas nedēļas laikā paziņo LBS valdei.
16.6. Teritoriālās kopas augstākā izpildinstitūcija ir pilnsapulce.
16.7. Pilnsapulces kompetencē ir:
16.7.1. apspriest un apstiprināt kopas darbības plānu;
16.7.2. lemt par kopas rīcībā esošiem līdzekļiem, ienākumiem un izdevumiem;
16.7.3. izveidot kopas valdi un revīzijas komisiju;
16.7.4. izvirzīt kandidātus LBS valdei un citām institūcijām.
16.8. Pilnsapulces darbība tiek protokolēta. Visi pilnsapulces lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Pilnsapulces protokoli un lēmumi nedēļas laikā jāiesniedz LBS valdei.
16.9. Pilnsapulce līdz kārtējam LBS kongresam iesniedz LBS valdē iepriekšējā gada darbības pārskatu un tekošā gada ienākumu un izdevumu tāmi.
16.10. Kopas valdes un revīzijas komisijas nolikumu izstrādā un apstiprina pilnsapulce, ievērojot LBS statūtos noteiktos principus. Kopas valdes un revīzijas komisijas nolikums pēc apstiprināšanas nedēļas laikā jāiesniedz LBS valdei.
16.11. Kopas valdē ir vismaz trīs locekļi. Valde no sava vidus ievēl kopas priekšsēdētāju.
16.12. Kopas valde vada kopas darbu laikā starp pilnsapulcēm.
16.13. Kopas līdzekļi veidojas, paturot 30% no LBS Statūtu 17.3.punktā minētajiem ienākumiem, un no ienākumiem, kas iegūti pašas kopas darbības rezultātā (ieskaitot biedru naudas).
16.14. Kopa ar savas valdes lēmumu var piedalīties LBS kopējo pasākumu finansēšanā.
16.15.  Kopas biedri pilnsapulcē var izvirzīt kopīgu pārstāvi vai pārstāvjus dalībai LBS kongresā. Pilnvarojumu noformē kopas pilnsapulces protokolā, kurš tiek iesniegts LBS valdei.
16.16.  Kopu var likvidēt ar LBS valdes lēmumu, ja tā, neievērojot brīdinājumus, nepilda LBS Statūtus un kongresa lēmumus.
16.17.  Kopu likvidē, ja par kopas likvidēšanu nobalso divas trešdaļas no kopas biedru skaita.
16.18. Likvidēto kopu līdzekļi un manta pāriet LBS rīcībā, bet likvidācijas dokumenti nododami LBS valdei.

17. Latvijas  Būvinženieru  savienības  Būvniecības  speciālistu  sertifikācijas  institūcija (LBS  BSSI).
17.1. LBS  BSSI  ir  patstāvīga  LBS  struktūrvienība,  kura  ir  izveidota,  lai  realizētu  valsts deleģēto  funkciju  -  būvspeciālistu  kompetences  izvērtēšanu  un darbības  uzraudzību.
17.2. LBS  BSSI  veic  patstāvīgu  komercdarbību,  tai  ir  savs  norēķinu  konts.
17.3. LBS  BSSI  galveno  administratoru  ar  vienkāršu  balsu  vairākumu  ievēl  (atceļ)  LBS  valde. Ja par LBS BSSI galveno administratoru tiek izvirzīts kāds no LBS valdes locekļiem, viņš balsojumā nepiedalās.

18. Saimnieciskā darbība un finanses
18.1. LBS ir savi naudas līdzekļi, īpašums un citas materiālās vērtības.
18.2. LBS gūst līdzekļus no iestāšanās naudas maksājumiem, ikgadējiem biedru naudas maksājumiem, personu ziedojumiem, saimnieciskās darbības un citiem finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu.
18.3.Ikgadējā biedru nauda jāsamaksā ne vēlāk kā līdz kārtējam LBS kongresam.
18.4. LBS līdzekļi tiek izmantoti LBS Statūtos paredzētajiem mērķiem.
18.5. LBS līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši LBS biedru sapulcē apstiprinātai tāmei.

19. Darbības izbeigšana
19.1.LBS darbību var izbeigt LBS kongress, ja par to ir nobalsojuši vismaz divas  trešdaļas no klātesošajiem biedriem, kā arī ar tiesas lēmumu vai citos likumā paredzētajos gadījumos.

Statūti apstiprināti LBS XVII kongresā, Rīgā, 2005. gada 1. aprīlī,
ar  izmaiņām, kas veiktas:
- LBS  XXIV kongresā 2012.gada 23. martā,
- LBS  XXVII  kongresā 2015. gada 27. martā,
- LBS  XXX kongresā 2018. gada 23. martā..
 
 
 
LBS valdes priekšsēdētājs                       Mārtiņš Straume