Svarīgi !

 • Veicot maksājumus pievērsiet uzmanību tam, ka atšķiras bankas konts reglamentētajai un nereglamentētajai sfērai. Skatīt kontus

 • Ievadot BIS izglītības dokumentus lūdzu pievērsiet uzmanību izvelnei: “Izglītības līmenis” Lasīt šeit

  Pieņemšanas darba laiki

  Ar būvspeciālistu sertificēšanu saistīto dokumentu pieņemšana:

  - Otrdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 16.00

  Konsultācijas par datu ievadīšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)
  - Piektdienās no 9.00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00


Aktuāla informācija būvspeciālistiem

Reglamentētās sfēras

Informācija pretendentiem

Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

Sertifikāta iegūšanas algoritms

Būvniecības speciālistu sertificēšanas nolikums

Nolikums par ārzemju būvspeciālistu sertificēšanu un viņa praktiskās darbības uzraudzību

Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu reglamentētajā profesijā

NOLIKUMS par ārzemju būvspeciālistu kvalifikācijas atzīšanu īslaicīgai pakalpojumu sniegšanai reglamentētā profesijā

Nolikums par informatīvo materiālu izmantošanu būvspeciālistu eksaminācijas procesā

Eksāmenu biļešu jautājumos ietvertās tēmas

Būvprakses sertifikāta izmantošanas nosacījumi

Cenrādis

Veidlapas:

Iesniegums

Darbu saraksts

Palīdzība:

Kā topošais pretendents var ievadīt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Informācija sertificētiem speciālistiem

Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

Sertifikāta aktualizēšanas algoritms

Nolikums par sertificēto būvspeciālistu darbības uzraudzību

Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas organizatoru saraksts

Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas par būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu

Nolikums par būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu

Nolikums par eksaminācijas, testa vai praktiskā uzdevuma izpildes procedūru

Eksāmenu biļešu jautājumos ietvertās tēmas

Nolikums par informatīvo materiālu izmantošanu būvspeciālistu eksaminācijas procesā

Būvprakses sertifikāta izmantošanas nosacījumi

Cenrādis

Veidlapas:

Iesniegums

Darbu saraksts

Pilnveides pārskats

Veidlapa par sūdzībām

Iesniegums būvspeciālista sertifikāta (sfēru) anulēšanai/apturēšanai

Palīdzība:

Kā būvspeciālistam ievadīt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

 

Nereglamentētās sfēras

Būvspeciālistu sertifikācijas ētikas kodekss

Būvniecības speciālistu sertificēšanas nolikums

NOLIKUMS par nereglamentētās darbības sfērās sertificētu būvspeciālistu resertifikāciju

Būvspeciālistu Kvalifikācijas celšanas organizatoru saraksts

Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas par būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu

Nolikums par būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu

Nolikums par eksaminācijas, testa vai praktiskā uzdevuma izpildes procedūru

Eksāmenu biļešu jautājumos ietvertās tēmas

Par apelāciju izskatīšanu

Būvprakses sertifikāta izmantošanas nosacījumi

Cenrādis

 

Veidlapas:

Iesniegums

Darbu saraksts

Pilnveides pārskats

Veidlapa par sūdzībām (PDF dokuments)

Iesniegums būvspeciālista sertifikāta (sfēru) anulēšanai/apturēšanai

 

Paziņojums


Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija (LBS BSSI), atbilstoši standarta LVS ISO/IEC 17024 “Atbilstības novērtēšana. Vispārējās prasības personu sertificēšanas institūcijām” nosacījumiem, savā sertifikācijas darbību izpildē izprot neietekmējamības nozīmīgumu, pārvalda interešu konfliktu un nodrošina sertifikācijas darbības objektivitāti.