Nolikums par sūdzību un cita veida informācijas par būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu

APSTIPRINU
_________________M.Straume
LBS BSSI galvenais administrators
2014. gada 25. novembrī
(ar pēdējiem grozījumiem. 25.07.2016.)


NOLIKUMS
par sūdzību un cita veida informācijas par
būvspeciālista pārkāpumu izskatīšanu
(izskatīts 25.11.2014.g. LBS BSSI Padomes un Shēmas komitejas kopīgā sēdē, prot. Nr.26,,
ar grozījumiem 09.06.2016., protokols Nr. 2/16)

1. Vispārīgie jautājumi

1.1 Šis nolikums nosaka kārtību un nosacījumus, kādā veidā reglamentētās un nereglamentētās darbības sfērā sertificētiem būvspeciālistiem tiek:
- izskatītas sūdzības vai cita veida informāciju par LBS BSSI sertificēto būvspeciālistu pārkāpumiem;
- piemēroti ietekmēšanas līdzekļi būvspeciālista pārkāpumu vai neatbilstošas darbības gadījumā;
1.2 Sūdzības par BSSI sertificēto būvspeciālistu profesionālo darbību reģistrē BSSI atbildīgā sekretāre Sūdzību reģistrācijas žurnālā, kā arī nodod informāciju par BSSI pieņemtiem lēmumiem Ekonomikas ministrijas BIS.
1.3 BSSI reģistrētās sūdzības vai cita veida informāciju par sertificēto būvspeciālistu pārkāpumiem viņu būvprakses sertifikātā norādītajā darbības sfērā(s), izskata BSSI Pretendentu atbilstības novērtēšanas (PAN) komisija vai sarežģītos gadījumos speciāli izveidota Sūdzību izskatīšanas komisija (turpmāk Komisija), kuras sastāvā jābūt izskatāmajā jomā pieredzējušiem, augstas kvalifikācijas būvspeciālistiem.
1.4. PAN komisijas sēdes protokoli, sūdzības izskatīšanai norīkotā būvspeciālista slēdzieni vai atzinumi, būvekspertīzes un citi ar sūdzību saistītie dokumenti, kā arī BSSI lēmumi par būvprakses sertifikāta vai tā atsevišķu jomu darbības apturēšanu, atjaunošanu vai anulēšanu, glabājami dokumentu formātā LBS BSSI arhīvā desmit gadus.

2. Sūdzību izskatīšanas kārtība

2.1 Ja BSSI saņemta sūdzība vai ienākusi cita veida informācija par sertificētā būvspeciālista patstāvīgās prakses vai profesionālās ētikas pārkāpumu, to pēc reģistrācijas BSSI atbildīgā sekretāre nodod BSSI Kvalitātes sistēmas vadītājam sūdzības pamatotības izvērtēšanai, kurš, ja tā nepamatotības dēļ nav noraidāma uzreiz, piecu darba dienu laikā pieprasa no attiecīgā būvspeciālista paskaidrojumu, kas jāiesniedz BSSI 10 darba dienu laikā, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasa no sūdzības iesniedzēja pārkāpumu apliecinošus dokumentus, norādot, kādi dokumenti vēl nepieciešami sūdzības objektīvai izskatīšanai.


2.2 Ja sūdzības izvērtēšanai nepieciešama plašāka dokumentu analīze vai objekta pārbaude uz vietas, Kvalitātes sistēmas vadītājs uzdod to veikt atbilstošas kvalifikācijas būvspeciālistam.
2.2 Ja sūdzības profesionālai izvērtēšanai nepieciešams būvekspertīzes slēdziens, tas jāiesniedz sūdzības ierosinātājam. Ja pēc vienošanās ar sūdzības ierosinātāju būvekspertīzi pasūta BSSI, tās izdevumi, ko aprēķina, atkarībā no problēmas sarežģītības pēc patērēto stundu vidējās apmaksas likmes, jāapmaksā sūdzības iesniedzējam, ko viņš pēc BSSI attiecīgā lēmuma pieņemšanas ir tiesīgs pieprasīt kompensēt attiecīgajam būvspeciālistam.
2.3 Pieaicinātam būvspeciālistam vai būvekspertam jāatsakās no turpmākas darbības, ja iespējams interešu konflikts.
2.4 Pieaicinātais būvspeciālists vai būveksperts pārbauda lietas apstākļus un nepieciešamības gadījumā pieprasa izvērtēšanai vajadzīgos papildu dokumentus no sūdzības iesniedzēja vai norādītā būvspeciālista vai iesaistītās fiziskās/juridiskās personas.
2.5 Pārbaudei norīkotais būvspeciālists savu atzinumu par sertificētā būvspeciālista pārkāpuma būtību, vai būveksperts savu ekspertīzes slēdzienu kopā ar lietā iesaistītajiem dokumentiem un citiem lietas materiāliem, nodod PAN komisijas vai Sūdzību izskatīšanas komisijas priekšsēdētājam.
2.6 Komisijas priekšsēdētājs pēc iesniegto dokumentu saņemšanas tos ne vēlāk kā divu nedēļu laikā izvērtē un nepieciešamības gadījumā pieprasa objektīvai izvērtēšanai vēl nepieciešamos dokumentus. Pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas komisijas priekšsēdētājs nosaka sēdes dienu, laiku un vietu, ne vēlāk kā līdz vienam mēnesim, kā arī nosaka uz sēdi uzaicināmās personas (attiecīgo būvspeciālistu, sūdzības iesniedzēju, ekspertu, citas iesaistītās personas), lai pieņemtu lēmumu. Uzaicinājumus adresātiem nosūta BSSI atbildīgā sekretāre trīs darba dienu laikā.
2.7 Ja kāds no uzaicinātajiem paziņo, ka objektīvu apstākļu dēļ nevar ierasties uz noteikto Komisijas sēdi, Komisijas priekšsēdētājam jāizvērtē vai sēdē varēs pieņemt objektīvu lēmumu bez viņa piedalīšanās. Ja komisijas sēde jāatliek, tā jāatkārto ne vēlāk kā viena mēneša laikā.
2.8. Komisijas ierosinājumam par soda piemērošanu būvspeciālistam jābūt juridiski motivētam, norādot kādus normatīvo aktu punktus viņš savā darbībā nav ievērojis;
2.9. Gadījumā, ja sertificētais būvspeciālists neierodas uz uzaicinātās komisijas sēdi bez attaisnojoša iemesla, Komisija var pieņemt lēmumu par soda ierosināšanu bez viņa klātbūtnes;

3. BSSI lēmuma pieņemšanas kārtība

3.1 Komisija, vispusīgi izvērtējot tās rīcībā esošos dokumentus un uzklausot sūdzības iesniedzēja, būvspeciālista un citu uzaicināto paskaidrojumus un viedokļus, ierosina BSSI galvenajam administratoram pieņemt attiecīgu BSSI lēmumu, pamatojoties uz komisijas locekļu vairākuma balsojuma rezultātu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķiroša ir priekšsēdētāja balss.
3.2. BSSI lēmumu BSSI atbildīgā sekretāre nosūta attiecīgajam būvspeciālistam un sūdzības iesniedzējam piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
3.3 BSSI lēmumus atbildīgā sekretāre divu darba dienu laikā pēc to pieņemšanas dienas, ievada EM Būvspeciālistu reģistrā, norādot lēmuma datumu un Nr., kā arī pievienojot pamatojuma dokumentu.

4. LBS BSSI lēmuma pārsūdzēšana

4.1. Reglamentētā sfērā sertificēts būvspeciālists var sev nelabvēlīgu BSSI lēmumu par būvprakses sertifikāta darbības apturēšanu vai tā anulēšanu apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
4.2. Nereglamentētā sfērā sertificēts būvspeciālists sev nelabvēlīga BSSI lēmuma apstrīdējumu var iesniegt BSSI galvenajam administratoram, kura atkārtotu sev nelabvēlīgu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.