NOLIKUMS par nereglamentētās darbības sfērās sertificētu būvspeciālistu resertifikāciju

Apstiprinu:

LBS BSSI  galvenais  administrators

_____________  M. Straume

2012. gada 14. decembrī

(ar grozījumiem 25.11.2014.g.)

 

NOLIKUMS par  nereglamentētās darbības sfērās sertificētu būvspeciālistu resertifikāciju

 

1.   Vispārīgie  noteikumi.

1.1 Noteikumi  nosaka  kārtību,  kādā  tiek  veikta būvspeciālistu  resertifikācija nereglamentētās darbības sfērās, apliecinot viņu kompetenci sertificētajā būvniecības jomā uz nākošiem 5 gadiem.

1.2  Resertifikācija tiek veikta  uz  Pretendentu atbilstības novērtēšanas (PAN) komisijas ierosinājuma, pamatojoties uz Kvalitātes sistēmas vadītāja norīkota eksperta atzinumu par pretendenta resertifikācijai atbilstošu iepriekšējo piecu gadu būvpraksi.

2.   Sertificēšanas komisijai iesniedzamie dokumenti un to iesniegšanas kārtība.

LBS birojā iesniedzami sekojoši dokumenti:

2.1   Pretendenta  rakstisks  iesniegums   (BSSI forma);

2.2  Darba devēja apstiprināta pretendenta atskaite  par  darbu  iepriekšējā  sertifikāta  darbības  laikā  (būvprakses uzskaites žurnāls). Jomās, kurās darba rezultāts ir projekts, atskaite, slēdziens utt., papildus jāiesniedz 2 (divi) šā veida darbu sējumi eksperta vērtējumam;

2.3  Dokumentu  (sertifikātu, apliecinājumu, izziņu  u.c.)  kopijas,  kuras  apliecina par iepriekšējā periodā pretendenta kvalifikācijas celšanu, līdzdalību jaunu speciālistu sagatavošanā un to būvprakses  vadīšanā,  līdzdalību  profesijas  apmācību  tehnisko līdzekļu sagatavošanā, diplomprojektu vadīšanā, recenzēšanā u.c. par kuriem ir paredzēti  kvalifikācijas  punkti;

2.4   Pretendents ir atbildīgs, lai sniegtā informācija būtu patiesa un korekta. LBS BSSI norīkotais eksperts  ir  tiesīgs  veikt  iesniegto dokumentu  atbilstības pārbaudi;

2.5  Sertifikāta darbības nepārtrauktībai dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz LBS BSSI  ne  vēlāk,  kā  trīsdesmit  dienas   pirms  sertifikāta  termiņa  beigām;

2.6  Maksa par resertifikāciju jānokārto līdz resertificēšanas dienai, uzrādot maksājuma apliecinājumu LBS BSSI administrācijai.

3.   Resertifikācijas  nosacījumi.

3.1 Resertifikācija kādā no sertifikātā uzrādītajām jomām tiek veikta bez papildu prasībām, ja izpildīti sekojoši nosacījumi:

3.1.1 pretendents nav  nokavējis  sertifikāta  attiecīgās jomas derīguma  termiņu   vairāk kā 6 mēnešus. Kavējuma gadījumā pretendentam jākārto kvalifikācijas atbilstības pārbaude LBS BSSI Kvalitātes Rokasgrāmatā (KR) noteiktajā vispārējā kārtībā;

3.1.2 pretendents  pēdējo 5 gadu laikā ir savācis vismaz  90  resertifikācijas  punktus, kas norādīti šā nolikuma 4. punktā;

3.1.3 pretendentam  atskaites  periodā  nav  bijuši  būtiski tiešā darba kvalitātes, darba  drošībā un ugunsdrošībā, kā arī, ētikas  pārkāpumi. Pārkāpuma gadījumā PAN komisija vērtē pārkāpuma radītās sekas, lai lemtu vai pretendentam atteikt resertifikāciju vai pārbaudīt viņa būvnormatīvu izpratni saistībā ar pārkāpuma raksturu;

3.2  Ja nav izpildīta p. 3.1.2 prasība, bet izpildītas pārējās p. 3.1 prasības, pretendentam ir tiesības uz resertifikāciju, ja:

3.2.1  pretendents vismaz 12 mēnešus ir strādājis resertificējamajā jomā;

3.2.2  pretendents  pēdējo 5 gadu laikā ir savācis vismaz 70 resertifikācijas punktus;

3.2.3  pretendents  pareizi atbildējis uz PAN komisijas uzdotajiem jautājumiem, saistībā ar resertificējamo jomu. Ja atbildes ir nepareizas pretendentam jākārto zināšanu pārbaude KR noteiktajā vispārējā kārtībā.

3.3 Ja nav izpildīts p.3.2.1 nosacījums, bet izpildīta p.3.2.2 norādītā prasība, pretendentam ir tiesības uz resertifikāciju, ja viņš nokārto zināšanu pārbaudi KR noteiktajā vispārējā kārtībā.

3.4  Ja pretendents ir izpildījis p.3.2.1 prasību, bet nav izpildījis p.3.2.2 prasības, viņam ir tiesības uz resertifikāciju, ja:

3.4.1 viņš ir savācis vismaz 50 resertifikācijas punktus;

3.4.2 viņš ir nokārtojis zināšanu pārbaudi KR noteiktajā vispārējā kārtībā.

3.5   Ja nav izpildīta p. 3.4. prasības PAN komisija pretendentam atsaka resertifikāciju.

3.6 Nesekmīgas zināšanu pārbaudes gadījumā pretendents ir tiesīgs veikt atkārtotu zināšanu pārbaudi pēc viena mēneša. Ja arī tad eksāmens nav nokārtots, atkārtota iespēja ir tikai pēc 6 mēnešiem, nomaksājot LBS BSSI noteikto resertifikācijas maksu.

3.7  PAN komisija ir tiesīga pārliecināties par pretendenta zināšanām resertificējamajā jomā, ja tai ir šaubas par pretendenta būvprakses kvalitātes atbilstību resertificējamās jomas prasībām.

3.8 Ja pretendenta būvprakse iepriekšējā periodā ir bijusi šauri specializēta vai pretendenta atbildes uz PAN komisijas uzdotajiem jautājumiem ir nepietiekoši kompetentas, lai būvprakses sertifikātu pagarinātu uz pilnu iepriekš izdotā sertifikāta jomu, PAN komisija ir tiesīga ierosināt LBS BSSI galvenajam administratoram izdot būvprakses sertifikātu ar ierobežojuma nosacījumiem, kas noteikti KR vai atteikt resertifikāciju.

3.9  Ja būvprakses sertifikāta darbības termiņa pagarināšana tiek veikta gadu vai vairāk pirms sertifikātā norādītā darbības termiņa beigām, punkti tiek aprēķināti, vērtējot būvspeciālista darbību iepriekšējos piecos kalendāra gados.

 

4.   Resertifikācijas  punktu  aprēķināšana.

a)  būvprakse specialitātē, ja: būvprakse ir viens gads -  10 punkti

ā) tas pats, ja būvprakse ir divi gadi -  20 punkti

b) tas pats, ja būvprakse ir trīs gadi  -  30 punkti

c) tas pats, ja būvprakse ir četri gadi -  40 punkti

č) tas pats, ja būvprakse ir pieci gadi -  50 punkti

d)  kvalifikācijas celšanas vienas dienas kursi (vismaz 6 stundas)  par  jauno būvniecības regulējumu un ar to saistītiem normatīvajiem aktiem (Būvniecības  likums Vispārīgiem būvnoteikumi, Speciālie būvnoteikumi (specialitātē), civiltiesiskā apdrošināšana, būvprakses uzraudzības noteikumi utl.) -   5 punkti

e) tas pats, divu dienu - 10 punkti

ē) vienas dienas kursi par LBN pielietošanu specialitātē   -   5 punkti

g)  tas pats, divu dienu   - 10 punkti

h)  vienas dienas kursi par attiecīgās sfēras  būvniecības tehnoloģijām  -   5 punkti

i) tas pats, divu dienu - 10 punkti

ī)  tas pats, trīs vai vairāk dienu -  15 punkti

 

j)  vienas dienas kvalifikācijas kursi par pieredzi un kļūdu novēršanu

būvniecības procesos -   5 punkti

k) tas pats, divu dienu -  10 punkti

ķ) tas pats trīs vai vairāk dienu -  15 punkti

l) vienas dienas kursi par darbu aizsardzību, drošu kravas

pārvietošanu vai ugunsdrošību -   5 punkti

ļ) tas pats, divu dienu -  10 punkti

m) jauno speciālistu stažēšanās programmas vadīšana vienu gadu   -  15 punkti

n) tas pats, divu  gadu   -  25 punkti

ņ) tas pats, triju  gadu un  vairāk     -  35 punkti                   o) diplomprojektu vadība būvniecībā (par diplomandu)   -    5 punkti

p) diplomprojektu recenzija būvniecībā (par diplomandu)   - 2,5 punkti

r) darbs diplomprojektu aizstāvēšanas komisijā     (par komisiju)   - 2,5 punkti

s) kvalifikācijas celšana ar būvniecību saistītās ārzemju mācību

iestādēs vai firmās, ne  mazāk, kā 2 nedēļas -  10 punkti

š) pedagoga prakse RTU, LLU vai RCK (viens priekšmets)     -  20 punkti

t) papildus augstākās izglītības iegūšana ar būvniecības specialitātē      -  30 punkti

u) lektora prakse  par būvniecības jautājumiem (par katru tēmu) -    5 punkti

ū) zinātniskais darbs, kas saistīts ar būvniecību (viena tēma) -  10 punkti

v) viena gada administratīvais darbs ar būvniecību saistītā uzņēmumā

vai institūcijā -    5 punkti

z) tas pats, divi gadi -  10 punkti

ž) tas pats, trīs gadi -  15 punkti

x) tas pats, četri gadi -  20 punkti

 

5.   Resertificēšanas  apturēšana  uz  laiku  vai  atzīšanas  anulēšana.

5.1  Resertificēšana tiek apturēta uz laiku līdz PAN komisijas norīkotās papildu zināšanu pārbaudes sekmīgas nokārtošanas;

5.2. Resertificēšanas atteikšana tiek noteikta gadījumos, ja nav izpildīti šī Nolikuma 3.4.1 vai 3.4.2 punktā noteiktās prasības;

5.3 Resertifikācijas atteikuma gadījumā pretendentam ir tiesības savu sertifikātu atjaunot pēc viena gada,  veicot  pirmatnējās  sertifikācijas  darbības;

 

6.   Lēmuma  pieņemšana.

Galvenais administrators pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta izsniegšanu uz jaunu termiņu vai resertifikācijas atteikumu, pamatojoties uz PAN komisijas ierosinājumu.

 

7.   Apelāciju un sūdzību izskatīšana

Iesniegumus par apelāciju vai sūdzību saistībā ar resertifikācijas procedūras jautājumiem, izskata LBS BSSI galvenais administrators KR noteiktajā kārtībā. Viņa lēmumu var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtibā.