NOLIKUMS par Latvijas Būvinženieru savienības apbalvojumu piešķiršanu

APSTIPRINU
LBS valdes priekšsēdētājs
_________________ M.Straume
2005. gada 27. septembrī (izmaiņas veiktas 21.02.2012.g.)


N O L I K U M S

par  Latvijas  Būvinženieru  savienības
apbalvojumu    piešķiršanu .



I. Vispārīgie  jautājumi.

1.1   Nolikums  nosaka  kārtību  un  nosacījumus, kādā  veidā  LBS  apbalvošanai  tiek izvirzīti  kandidāti  un  piešķirti  apbalvojumi;
1.2   Nolikums nosaka arī kārtību un nosacījumus, kādā veidā  LBS  biedri tiek  ieteikti  Valsts  apbalvojumu  saņemšanai.

II.   Apbalvojumu  veidi.

2.1  Latvijas Būvinženieru savienība piešķir sekojošus apbalvojumus:
-  LBS medaļu „Par mūža ieguldījumu būvniecībā”;
-  Latvijas  Būvinženieru  savienības  „Goda  biedrs”;
-  Labākais darbaudzinātājs;
-  Labākais jaunais būvinženieris;
-  Latvijas  Būvinženieru  savienības  „Goda  raksts”;
-  Latvijas  Būvinženieru  savienības  „Atzinības  raksts”;
-  Latvijas  Būvinženieru  savienības   Stipendija.
2.2   LBS  ieteic apbalvošanai ar Valsts un Valdības apbalvojumiem.
2.3  Atsevišķos Goda raksta un Atzinības raksta piešķiršanas gadījumos apbalvotajam var pasniegt arī vērtīgu balvu, ja par to lēmusi Valde.

III.  Apbalvojuma  saņemšanas  nosacījumi.

3.1 LBS apbalvojumus var piešķirt pēc fizisko vai juridisko personu rakstiska iesnieguma, raksturojot apbalvojuma pretendentu un pamatojot viņa atbilstību  apbalvojumam, kā arī pievienojot vismaz trīs atsauksmes par viņa darbību nominētajā jomā.
3.2 Apbalvojuma piešķiršanai iesniegtos dokumentus izvērtē LBS Apbalvojumu novērtēšanas komisija 5 cilvēku sastāvā.
3.3  Apbalvojumu novērtēšanas komisijas locekļus iesaka Valde un tie tiek izvēlēti Valdes locekļiem balsojot par katru kandidātu. No izvirzītajiem kandidātiem pieci, kuri ieguvuši visvairāk balsu, kļūst par Komisijas locekļiem. Komisijas locekļi no sava vidus, atklāti balsojot, ievēl priekšsēdētāju. Komisija iegūst rīcībspēju pēc tam, kad Valde pieņēmusi lēmumu par tās sastāvu.
3.4 Apbalvojumu novērtēšanas komisijas lēmumu par apbalvojuma piešķiršanu pieņem ar balsu vairākumu un to apstiprina Valdes priekšsēdētājs vai kāds no vietniekiem viņa prombūtnes laikā.

IV.   Apbalvojumu  saņemšanas  nosacījumi.

4.1 Medaļa „Par mūža ieguldījumu būvniecībā” tiek piešķirta par izciliem un ilggadīgiem sasniegumiem būvniecības nozarē.
4.2  Apbalvojums „Goda  biedrs” tiek piešķirts LBS biedram par ilggadēju aktīvu sabiedrisko darbu LBS struktūrās vai arī, ja viņš ar zinātnisko vai praktisko darbību ir sekmējis LBS mērķu sasniegšanu vai būvniecības nozares attīstību.
4.3 Apbalvojums „Labākais darbaudzinātājs” tiek piešķirts par ilggadīgu, produktīvu jauno būvinženieru prakses vadīšanu un darbaudzināšanu.
4.4  Apbalvojums „Labākais jaunais inženieris” tiek piešķirts par veiksmīgu darbu savā sertifikāta darbības jomā, kas novērtēts profesionālajā vidē.
4.5 Apbalvojums „Goda raksts” tiek piešķirts par atsevišķiem nozīmīgiem sasniegumiem pretendenta profesionālajā  darbā, kā arī labākajiem studentiem, nobeidzot augstskolu.
4.6  Apbalvojums „Atzinības raksts”  tiek  piešķirts  par atsevišķiem nopelniem, piedaloties LBS vai LBS BSSI darbā vai to rīkotajos pasākumos.
4.7  Stipendija tiek piešķirta LBS Jaunatnes kopas biedriem doktorantūras laikā, ja pretendents uzrādījis sekmes un viņš  mācību laikā neatrodas darba attiecībās ar juridiskām vai fiziskām personām.
4.8  Valsts apbalvojuma piešķiršanu kādam no LBS biedriem ieteic gadījumos, ja viņš devis nozīmīgu ieguldījumu Latvijas sabiedrības labā un  atbilst attiecīgā nolikuma par  Valsts apbalvojumu piešķiršanu prasībām.  

V.   Prasības  pieteikuma noformējumam.

5.1  Prasības pieteikuma dokumenti apbalvojuma piešķiršanai iesniedzami LBS izpilddirektoram, kurš pēc pārliecināšanās par  iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma prasībām, nodod tos Apbalvojumu novērtēšanas komisijas priekšsēdētājam tālākai izskatīšanai pēc būtības.
5.2  LBS apbalvojuma piešķiršanas pamatotību izskata Komisija pēc sekojošu dokumentu saņemšanas:
-  brīvas formas iesniegums, kas adresēts LBS un kurā uzrādīti dati par    apbalvojuma kandidātu (vārds, uzvārds, personas kods, adrese, darba vieta, kontakttelefons), kā arī vēlamais apbalvojuma veids;
-  pieteikuma pamatojums, kurā norādīti konkrēti apbalvojuma kandidāta nopelni apbalvojuma saņemšanai;
-     pamatojuma apstiprinošie dokumenti;
-     pamata un papildus  izglītības dokumenti;
-   trīs atsauksmes par apbalvojuma kandidātu no darba devēja vai sadarbības partnera vai institūcijas, ar kuru bijusi prakses saistība.

VI.   Apbalvojumu piešķiršanas kārtība.

6.1  Pieteikums par LBS biedra apbalvošanu var izvirzīt fiziskas vai juridiskas  personas;
6.2   Lēmumu par LBS apbalvojuma piešķiršanu, kā arī kandidātu izvirzīšanu Valsts vai Valdības apbalvojumam pēc Apbalvojumu novērtēšanas komisijas ieteikuma pieņem Valde.
6.3  Apbalvotie nominācijā „Par mūža ieguldījumu būvniecībā” saņem Valdes apstiprinātu piemiņas medaļu, bet nominācijā „LBS Goda biedrs” nozīmīti. Abos gadījumos apbalvotie saņem arī diplomu.
6.4  Apbalvotie nominācijā „Labākais darbaudzinātājs” un „Labākais jaunais būvinženieris” saņem LBS Valdes priekšsēdētāja parakstītu „Atzinības rakstu”.
6.5 Diplomu, „Goda rakstu” un „Atzinības rakstu” paraksta LBS valdes priekšsēdētājs.
6.6 Ar apbalvojumiem nominācijās „Goda biedrs” „Par mūža ieguldījumu būvniecībā”, Labākais darbaudzinātājs” un „Labākais jaunais būvinženieris” gada laikā tiek apbalvoti līdz 3 (trīs) nominētie LBS biedri. Apbalvojumi. tiek pasniegti LBS kongresa laikā.

VII.    Informācija  par  apbalvojuma  piešķiršanu.

7.1  Lēmums par apbalvojuma piešķiršanu publicējams profesionālajā žurnālā  „Būvinženieris”, kā arī LBS mājas lapā.
7.2     Apbalvotie ierakstāmi LBS Goda grāmatā.

VIII.    Nosacījumi  „Goda  biedra” nosaukuma  un Stipendijas anulēšanai.

8.1  Lēmumu par piešķirto apbalvojumu „LBS Goda biedrs” vai stipendijas anulēšanu, pieņem LBS valde pamatojoties uz LBS Ētikas komisijas motivētu ieteikumu.
8.2   Iesniegumu par apbalvojuma „LBS Goda biedrs”  atsaukšanu Ētikas komisija izskata, ja saņemta pamatota informācija:
-   par maldinošu ziņu iesniegšanu apbalvojuma saņemšanai;
-   par persona amorālu rīcību.
8.3    Stipendiju var atsaukt gadījumos, ja stipendiāts mācību iestādē savlaicīgi nav izpildījis programmā paredzētos darbus.
8.4    Pieņemto lēmumu par piešķirtā apbalvojuma atsaukšanu var viena  mēneša laikā apstrīdēt, iesniedzot LBS Valdes priekšsēdētājam  motivētu apelāciju lietas atkārtotai izskatīšanai. Pēc apelācijas izskatīšanas LBS Valdes pieņemtais lēmums ir galīgs.