Nolikums par eksaminācijas, testa vai praktiskā uzdevuma izpildes procedūru

        APSTIPRINU
_____________M.Straume
LBS BSSI galvenais administrators
2014.g. 25. novembrī (ar grozīj. 23.02.2016.)


NOLIKUMS
Par eksaminācijas, testa vai praktiskā uzdevuma izpildes procedūru

(Izskatīts 2014.gada 25. novembrī LBS BSSI Padomes un Shēmas
 komitejas kopīgā sēdē, protokols Nr. 26)1. Vispārīgie jautājumi


1.1. Šis nolikums nosaka nepieciešamos nosacījumus un procedūru pretendentu profesionālo zināšanu pārbaudei (obligātās kompetences novērtēšanu) būvprakses sertifikāta iegūšanai gan reglamentētās gan nereglamentētās darbības sfērās vai atkārtotai zināšanu pārbaudei, kas tiek veikta eksāmena vai testa veidā.
1.2. Eksāmenu komisijas locekļiem un šī procesa novērotājam jābūt izvēlētiem tādiem, kuriem ar eksaminējamiem nav interešu konflikts vai ieinteresētība.
1.3. Pretendentu eksaminācijai vai testa izpildei tiek izmantotas biļetes, kurās iekļauti BSSI sagatavoti jautājumi un kuru sarakstu katrai sertifikācijas sfērai pēc Shēmas komitejas akcepta apstiprinājis BSSI galvenais administrators.
1.4. Pretendents, iesniedzot sertifikācijas pieteikuma dokumentāciju, saņem zināšanu pārbaudes biļetēs iekļauto pārbaudes jautājumu sarakstu viņa sertifikācijas sfērā.
1.5. Katrā zināšanu pārbaudes biļetē ir iekļauti 12 jautājumi, atkarībā no sertificējamās darbības sfēras, kas atspoguļo sertifikācijas sfērai būtiskas likumdošanas un normatīvo aktu prasības, kā arī profesionālos un būvprakses jautājumus. Testa pārbaudē katram jautājumam piedāvātas 3 atbildes, no kurām tikai viena ir pareiza. Ja eksaminētais ir kļūdījies 2 vai vairāk reizes, eksāmens nav nokārtots.
1.6. Zināšanu pārbaudei paredzēto normatīvo, teorētisko un profesionālo būvprakses jautājumu proporcija ir 30-40-30. Projektēšanas sfērā šī proporcija ir 30-60-10.
1.7. Būvspeciālistu zināšanu pārbaudes darbam tiek nozīmēti 2-3 eksaminatori no BSSI apstiprinātā Eksaminācijas komisijas sastāva.
1.8. Ja pretendents pirmajā reizē nenokārto zināšanu pārbaudi viņam ir tiesības to bez maksas veikt atkārtoti kādā no nākošajām pārbaudēm, vienojoties par konkrēto datumu ar BSSI atbildīgo sekretāri.
1.9. Atkārtotas zināšanu pārbaudes nenokārtošanas gadījumā, pretendentam sertifikācijas procedūra jāveic no jauna, ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem, iepriekš apmeklējot kompetences paaugstināšanas kursus attiecīgajā būvniecības jomā, pievienojot tā apliecinājuma dokumentu pārējiem sertifikācijai nepieciešamajiem dokumentiem.


2. Zināšanu pārbaudes veikšanas procedūra


2.1. Pretendents uz zināšanu pārbaudi tiek uzaicināts pēc visu sertifikācijai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas BSSI birojā, kurā viņš  tiek informēts par pārbaudes dienu, laiku un vietu.
2.2. Ja pretendents vēlas iegūt būvpraskses sertifikātu kādā no nereglamentētās sfēras būvniecības jomām, pretendents veic atzīmi uz sava iesnieguma, ka viņš piekrīt tam, ka sertifikāts būs nereglamentētā sfērā.
2.3. Pirms zināšanu pārbaudes uzsākšanas būvspeciālistam BSSI Eksāmenu komisijas vadītājam jāuzrāda personas apliecinošu dokumentu.
2.4. Zināšanu pārbaude notiek noteiktajā laikā rindas kārtībā izvēloties kādu no Eksāmenu komisijas piedāvātajam biļetēm, apdomas laikā fiksējot uz izvēlētās biļetes savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārbaudes dienas datumu. Izvēlētās biļetes Nr.-u kāds no komisijas locekļiem atzīmē uz attiecīgā pretendenta Iesnieguma dokumenta, lai veicot pārbaudi, komisija varētu pārliecināties par pārbaudes biļetes atbilstību.
2.5. Atbilžu sagatavošanas laikā atbildētāji ar vienādu biļešu Nr. atbilžu sagatavošanas telpā nedrīkst atrasties blakus. Atbilžu sagatavotāji nedrīkst kontaktēt savā starpā, kā arī izmantot jebkādus palīglīdzekļus, izņemot normatīvos aktus papīra formātā.
2.6. Veicot pārbaudi testa veidā, pretendentam pret pareizo atbildi jāveic norādītajā vietā atzīme ķeksīša vai citā nepārprotamā veidā. Tests ir nokārtots, ja pretendents nav kļūdījies vairāk kā vienā jautājumā.
2.7. Kārtojot eksāmenu, pareizā atbilde tiek vērtēta pēc atbilstības attiecīgo likumdošanas vai normatīvo aktu prasībām, kā arī attiecīgās jomas teorijas un prakses atbilstībai, nepieciešamības gadījumā pretendents atbildi var papildināt ar komentāriem. Nepareizas atbildes gadījumā komisija atzīmē uz atbildes lapas pareizo atbildi. Nepareiza atbilde var būt tikai uz vienu biļetes jautājumu.
2.8. Eksāmena vai testa pārbaudes procesā piedalās BSSI norīkots Novērotājs, kura uzdevums ir sekot Eksāmena komisijas un eksāmena vai testa pārbaudes kārtotāju BSSI KR un šī nolikuma visu prasību konsekventu ievērošanu.


3. Lēmums pieņemšana

3.1 Eksāmena rezultāts, norādot biļetes Nr. un datumu, tiek ierakstīts pretendenta Iesniegumā norādītajā vietā un to paraksta visi komisijas locekļi, kas piedalījās attiecīgajā procedūrā.
3.2  Eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja nav pieļautas vairāk kā viena kļūda.
3.3. Sekmīgas pārbaudes nokārtošanas gadījumā pretendenta atbilstību viņa izvēlētajai sertifikāta sfērai, piedaloties pretendentam, tajā pat dienā apstiprina BSSI galvenais administrators, pieņemot attiecīgu lēmumu. 


4. Strīdu izskatīšana

4.1. Ja pretendents pamatoti nav apmierināts ar zināšanu pārbaudes procedūru vai rezultātu viņš ir tiesīgs iesniegt apelāciju BSSI galvenajam administratoram.
4.2. Galvenais administrators, izvērtējot pretendenta apelācijas iesniegto dokumentu pamatotību un viņa veiktās zināšanu pārbaudes fiksēto atbilstības objektivitāti, pieņem lēmumu par apelācijas noraidīšanu vai arī pamatotības gadījumā ieskaitīt pārbaudi kā nokārtotu vai uzdod veikt atkārtotu zināšanu pārbaudi citas komisijas sastāvā.
4.3. Apelācija par katru gadījumu var notikt tikai vienu reizi, atbilstoši BSSI Nolikumam par apelāciju izskatīšanu.
4.4. Ja uz apelācijas noraidījuma pamata BSSI pieņem eksaminētajam nelabvēlīgu lēmumu viņš var to apstrīdēt Ekonomikas ministrijā.