Nolikums par būvprakses sertifikāta anulēšanu, tā darbības apturēšanu un atjaunošanu reglamentētā darbības sfērā

                                                 APSTIPRINU
                            _________________M.Straume
                             LBS BSSI galvenais administrators
                                25.11.2014.g.
(ar grozījumiem 23.02.2016.)
NOLIKUMS
par būvprakses sertifikāta anulēšanu, Tā darbības apturēšanu un  atjaunošanu reglamentētā darbības sfērā

(izskatīts 25.11.2014.g. LBS BSSI Padomes un Shēmas komitejas kopīgā sēdē, prot. Nr.26
un 23.02.2016., protokols Nr.1/16)

1. Vispārīgie jautājumi1.1  Šis nolikums nosaka kārtību un nosacījumus, kādā veidā reglamentētās darbības sfērā sertificētam būvspeciālistam tiek apturēta un atjaunota būvprakses sertifikāta vai tā sfēras darbība, izteikts brīdinājums vai tiek anulēts LBS BSSI izsniegtais būvprakses sertifikāts vai tā kāda darbības sfēra, ja sertificētā persona sertifikāta darbības laikā nav ievērojusi BSSI prasības vai pieļāvusi pārkāpumus, kuri radījuši sekas sūdzības iesniedzējam vai trešajām personām un ir pretrunā spēkā esošajiem likumiem, būvnormatīviem un citiem saistošajiem noteikumiem būvniecības jomā.

1.2 Attiecīgu lēmumu pieņem LBS BSSI galvenais administrators, pamatojoties uz LBS BSSI Pretendentu atbilstības novērtēšanas (PAN) komisijas ierosinājumu.

2. LBS BSSI darbība


2.1. Būvspeciālistam izsaka brīdinājumu, ja LBS BSSI konstatē, ka būvspeciālists profesionālajā darbībā ir pārkāpis kādu ar būvniecību saistīta likuma, būvnormatīva vai citu saistošo dokumentu prasību un tas izsaucis materiālu vai morālu kaitējumu kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām, kā arī pieļāvis profesionālās ētikas pākāpumu.

2.2. LBS BSSI pieņem lēmumu būvspeciālistam apturēt būvprakses sertifikāta darbību uz laiku līdz pārkāpuma novēršanai:
līdz vienam gadam, ja LBS BSSI konstatē tādu pārkāpumu, kas var vai varēja radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi;
ja attiecībā pret būvspeciālistu kā drošības līdzeklis ir piemērots apcietinājums vai pret viņu ir uzsākta kriminālvajāšana par noziedzīgu nodarījumu, kas saistīts ar iespējamiem būvspeciļaista patstāvīgās prakses pārkāpumiem, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi.

2.3  LBS BSSI pieņem lēmumu būvprakses sertifikāta darbības atjaunošanu, ja būvspeciālists pēc viena gada apturēšanas termiņa beigām sekmīgi veicis sertifikācijas procedūru, kas paredzēta jauna būvprakses sertifikāta iegūšanai.

2.4.  LBS BSSI pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras apturēšanu uz laiku līdz pārkāpuma novēršanai, ja:

saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta darbības sfēras apturēšanu;
būvspeciālists līdz MK not. Nr.610 noteiktajam termiņam (kārtējā gada 1.aprīlim) nav aktualizējis vai precizējis savu kontaktinformāciju vai informāciju par izglītību (elektroniski pievienojot attiecīgo dokumentu);
būvspeciālists nav pārskaitījis LBS BSSI patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides uzraudzības gada maksu līdz kārtējā gada 1. aprīlim;
būvspeciālists nav LBS BSSI noteiktajā termiņā (30 dienu laikā) BIS ievadījis informāciju vai tā ir maldinoša par iepriekšējā kalendārā gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem, pievienojot šo dokumentu elektroniski;
būvspeciālists nav LBS BSSI noteiktajā termiņā BIS ievadījis informāciju vai tā ir maldinoša par iepriekšējā kalendārā gadā veikto patstāvīgo praksi, ja minētā informācija nav pieejama BIS;
būvspeciālists LBS BSSI noteiktajā termiņā nav sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu, ja viņa profesionālā pilnveide ir bijusi nepietiekoša;
būvspeciālists LBS BSSI noteiktajā termiņā nav nokārtojis atkārtotas kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi, gadījumā, ja būvspeciālistam jau bijis brīdinājums par patstāvīgās prakses pārkāpumu atkārtoti divu gadu periodā;
būvspeciālists LBS BSSI noteiktajā termiņā nav izpildījis pienākumu sniegt tās pieprasīto informāciju, kas nepieciešama viņa būvprakses izvērtēšanai, ja saņemta sūdzība vai ir cita veida informācija par būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumiem.

2.5  LBS BSSI pieņem lēmumu būvprakses sertifikāta pielikumā norādītās darbības sfēras atjaunošanu, ja:
saņemts būvspeciālista iesniegums atjaunot viņa būvprakses sertifikāta sfēras darbību, ja tas bijis apturēts pēc viņa lūguma;
būvspeciālists ir veicis patstāvīgās prakses un profesionālās pilnveides   uzraudzības gada maksu;
būvspeciālists ir sekmīgi nokārtojis profesionālās pilnveides testu vai atkārtotas kompetences novērtēšanas ietvaros noteikto pārbaudi;
būvspeciālists noteiktajā termiņā ir sniedzis LBS BSSI tās pieprasīto informāciju, ja bijusi saņemta informācija par būvspeciālista iespējamiem pārkāpumiem;
ja stājies spēkā būvspeciālistu attaisnojošs tiesas spriedums. 

2.6 LBS BSSI uzliek būvspeciālistam par pienākumu atkārtoti veikt pilna apjoma kompetences novērtēšanu (atbilstoši sertifikāta iegūšanas prasībām), ja LBS BSSI konstatē, ka būvspeciālistam atkārtoti divu gadu periodā ir bijuši patstāvīgās prakses pārkāpumi, par kuriem jau ir bijis izteikts brīdinājums.

2.7  LBS BSSI pieņem lēmumu par būvprakses sertifikāta vai tā pielikumā norādītās darbības sfēras anulēšanu, ja:
saņemts būvspeciālista iesniegums par sertifikāta anulēšanu;
būvspeciālists sertifikāta saņemšanas procesā apzināti sniedzis nepatiesas ziņas, kas bijis pamats lēmuma pieņemšanai par būvprakses sertifikāta piešķiršanu;
 būvspeciālists laikā, kad tam piešķirtā sertifikāta darbība vai darbības sfēra bija apturēta, bet viņš turpinājis patstāvīgo praksi;
būvspeciālists nav noteiktā apjomā paaugstinājis profesionālo kompetenci un nav nokārtojis viņam uzdoto rakstisko profesionālās pilnveides testu;
būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats tieši izpildījis;
konstatēti būvspeciālista patstāvīgās prakses pārkāpumi, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību;
būvspeciālists nav praktizējis trīs gadus piecu gadu laikā pēc būvprakses sertifikāta piešķiršanas, termiņa pagarināšanas, sertifikātā norādītās specialitātes vai darbības sfēras aktualizēšanas vai pārbaudes veikšanas.


3. Būvspeciālista tiesības un pienākumi


3.1. Sertificētā būvspeciālista pienākums ir sniegt LBS BSSI visu pieprasīto informāciju un dokumentāciju, kas saistīta ar LBS BSSI lēmuma pieņemšanu;

3.2  Būvspeciālists, kuram ir anulēts būvprakses sertifikāts vai tā darbības sfēra ir tiesības pretendēt uz būvprakses sertifikāta vai tā darbības sfēras atkārtotu saņemšanu vispārējā kārtībā ne ātrāk kā divus gadus pēc lēmuma par sertifikāta vai tā darbības sfēras anulēšanu saņemšanas dienas, ja tas anulēts sakarā ar:
apzinātu nepatiesu ziņu sniegšanu sertifikācijas procesā;
turpinājis patstāvīgu praksi laikā, kad sertifikāta vai tā sfēras darbība bija apturēta;
būvspeciālists parakstījies kā atbildīgais būvspeciālists par darbiem, kuru izpildi nav kontrolējis, vadījis vai pats izpildījis.
būvspeciālistam nav bijusi nepieciešamā trīs gadu būvprakse,

3.3  Būvspeciālists, kuram anulēts būvprakses sertifikāts, pamatojoties uz patstāvīgās prakses pārkāpumiem, kas radījuši apdraudējumu cilvēku dzīvības, veselībai vai videi, vai noteikts aizliegums veikt profesionālo darbību, var pretendēt uz būvprakses sertifikāta atkārtotu saņemšanu ne agrāk kā četrus gadus pēc anulēšanas lēmuma paziņošanas dienas.

3.4 Būvspeciālists LBS BSSI pieņemto lēmumu var Administratīvā procesa likuma kārtībā apstrīdēt Ekonomikas ministrijā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.