Nolikums par apelāciju izskatīšanu

APSTIPRINU
_____________M.Straume
LBS BSSI galvenais administrators
2015.g. 11. februārī

 


NOLIKUMS
PAR APELĀCIJU IZSKATĪŠANU

(Izskatīts 2014.gada 25. novembrī LBS BSSI Padomes un Shēmas
komitejas kopīgā sēdē, protokols Nr. 26)


1. Vispārīgie jautājumi


1.1. Šis nolikums nosaka kārtību un nosacījumus, kādā veidā tiek izskatītas LBS BSSI iesniegtās apelācijas, kas saistītas ar būvspeciālistu nereglamentēto darbības sfēru sertifikāciju un sertificēto būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzību.
1.2. Būvspeciālists apelāciju var iesniegt gan par domstarpībām sertificēšanai iesniegtās dokumentācijas sakarā, gan par eksamināciju, gan par sertifikācijā vai saistībā ar sertifikāta kārtējā aktualizācijā pieņemto  lēmumu.
1.3. Apelācijas komisiju vada BSSI galvenais administrators un tās locekļi ir Pretendentu atbilstības novērtēšanas (PAN) komisijas vadītājs, Eksaminācijas komisijas vadītājs un Kvalitātes sistēmas vadītājs. Galvenā administratora prombūtnē komisiju vada Kvalitātes sistēmas vadītājs.
1.4. Apelācijas komisijas sēdes protokoli, ekspertu atzinumi un galvenā administratora lēmumi tiek uzglabāti 5 gadus.
1.5. Nolikums par apelāciju, kā arī veiktās izmaiņas tajā, tiek publicētas 5 dienu laikā no to pieņemšanas vai koriģēšanas.

2. Nolikuma darbība

2.1.  Apelācijas iesniegumus pieņem un reģistrē BSSI birojā un sākotnēji izskata BSSI Kvalitātes sistēmas vadītājs. Par papildu dokumentu nepieciešamību apelācijas iesniedzējs tiek informēts 10 dienu laikā.
2.2.  Ja nepieciešama apelācijā uzrādīto argumentu papildu pārbaude Kvalitātes sistēmas vadītājs norīko ekspertu pārbaudei un atzinuma sagatavošanai.
2.3.  Eksperts pēc vispusīgas un objektīvas pārbaudes sagatavo atzinumu, kuru noteiktajā termiņā iesniedz Kvalitātes sistēmas vadītājam.
2.4. Pēc eksperta atzinuma saņemšanas Kvalitātes sistēmas vadītājs 5 dienu laikā organizē Apelācijas komisijas sēdi, paziņojot apelācijas iesniedzējam apelācijas izskatīšanas datumu, laiku un vietu.
2.5. Apelācija tiek izskatīta apelācijas iesniedzēja klātbūtnē.
2.6. Apelācijas iesniedzēja nepamatotas neierašanās gadījumā, lēmums tiek pieņemts bez viņa klātbūtnes.
2.7. Lēmuma pieņemšanai jābūt klātesošo Komisijas locekļu vairākuma balsojumam. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķiroša ir priekšsēdētāja balss.
2.8. Ja apelācija ir par eksāmena vai testa rezultāta apstrīdēšanu, komisija lemj par atkārtotu zināšanu pārbaudi citas Eksāmenu komisijas sastāvā.
2.9. Apelācijas komisijas noraidījumam jābūt juridiski pamatotam.
2.10. LBS BSSI apelāciju atkārtoti neizskata.
2.11. Ja apelācijas iesniedzēju neapmierina Apelācijas komisijas lēmums to var apstrīdēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.