Enerģētikas politikas uzraudzībā gūti pirmie rezultāti

Kopš šā gada janvāra Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) ir veicis 12 pārbaudes elektrostacijās, kuru saražotā elektroenerģija tiek iepirkta obligātā iepirkuma (OI) ietvaros. Birojs pieņēmis pirmos lēmumus par tiesību atcelšanu elektroenerģijas pārdošanai OI ietvaros.

Tāpat apkopoti komersantu iesniegtie ikgadējie pārskati par ieviestajiem energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem un to rezultātā sasniegtajiem enerģijas ietaupījumiem, kas par 2018. gadu tiek lēsti 518 GWh apjomā. Izvērtētas 112 lielo elektroenerģijas patērētāju bilances.

Veicot pārbaudes elektrostacijās, kuru saražotā elektroenerģija tiek iepirkta OI ietvaros, BVKB pārbaudīja 9 biogāzes, 2 dabasgāzes un 1 biomasas koģenerācijas elektrostaciju. Papildus tika aktualizēta arī no Ekonomikas ministrijas saņemtā informācija par izdotajām atļaujām elektroenerģijas OI un maksājumam par uzstādīto jaudu. BVKB sagatavoja sarakstu, kurā iekļauta informācija par spēkā esošajiem un atceltajiem lēmumiem, kā arī par elektrostacijām, kurām atbalsta termiņš ir beidzies. Saraksts publicēts BVKB tīmekļa vietnē, un turpmāk tas tiks atjaunots vismaz reizi ceturksnī.

Birojs ir pieņēmis pirmos lēmumus par tiesību atcelšanu koģenerācijā saražotās elektroenerģijas pārdošanai OI ietvaros. Tiesības atceltas četrām SIA “Golden Eagle” piederošajām elektrostacijām - “Katlu māja” Degoles pagastā, “Centra katlu māja” Tumes pagastā, “Skaidas” Slampes pagastā un “Džūkstes katlu māja” Džūkstes pagastā. Tiesības atceltas, jo elektrostacijas nav aprīkotas ar mēraparātiem vai mērlīdzekļu sistēmu, kas nodrošina koģenerācijas iekārtā un citās siltumenerģijas ražošanas iekārtās katra patērētā kurināmā atsevišķu uzskaiti. Kurināmā izlietojums elektrostacijā ir nozīmīgs rādītājs primāro energoresursu ietaupījuma aprēķināšanai, savukārt primāro energoresursu ietaupījums ir viens no pamatnosacījumiem, lai koģenerācijas elektrostacijas būtu tiesīgas pārdot saražoto elektroenerģiju OI ietvaros. Attiecībā uz minētā komersanta darbību un norādītajām neatbilstībām secināts, ka jau pagājušajā gadā komersants bija saņēmis Ekonomikas ministrijas (EM) brīdinājumu.

Papildus tam BVKB pieņēmis vienu lēmumu par tiesību atcelšanu pārdot koģenerācijā saražoto elektroenerģiju OI ietvaros – lēmums pieņemts pēc komersanta iesnieguma saņemšanas. Vēl trim elektrostacijām 2020.gada janvārī beidzās valsts atbalsta periods.

Pārraudzīta tiek arī naftas produktu joma - nodrošināts, ka valsts nodeva par naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanu tiek administrēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Ir sagatavotas atskaites par naftas produktu apriti un ražošanu, naftas produktu patēriņu un naftas produktu drošības rezervju uzglabāšanas pakalpojumu Centrālai statistikas pārvaldei, kā arī tiek gatavoti aprēķini un nolikums naftas produktu drošības rezervju iepirkumam 2021.-2023.gadam. Tāpat norit darbs pie tehniskās specifikācijas sagatavošanas degvielas kvalitātes pārbaudei mazumtirdzniecībā. Ik nedēļu Eiropas Komisijai tiek gatavota un sūtīta informācija par degvielas cenām mazumtirdzniecībā.

Ēku energoefektivitātes jomā BVKB ir pārņēmis valsts ēku saraksta sastādīšanu, lai katru gadu tiktu renovēti 3% no centrālās valdības īpašumā esošo un izmantojamo ēku kopējās platības. Šādu prasību paredz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti. 2019.gada decembrī BVKB izveidoja valsts ēku sarakstu par 2018.gadu un publicēja to gan savā tīmekļa vietnē, gan sniedza informāciju publicēšanai Ekonomikas ministrijas mājaslapā. 2020.gada janvārī valsts iestādēm tika nosūtīts jauns datu pieprasījums par 2019.gadu.

BVKB kopš 2020. gada 1.janvāra veic enerģētikas politikas administrēšanas funkcijas. Pirms tam šīs funkcijas īstenoja Ekonomikas ministrija.