EM aicina būvniecības NVO pieteikt pārstāvjus darbam Latvijas Būvniecības padomē

Ekonomikas ministrija aicina būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas iesaistīties Latvijas Būvniecības padomes darbā un deleģēt organizācijas pārstāvi darbam padomē.

Biedrības un nodibinājumus, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, aicinām līdz šā gada 1. novembrim iesniegt Ekonomikas ministrijā iesniegumu par pārstāvja deleģēšanu darbam Latvijas Būvniecības padomē. Pieteikumus lūdzam nosūtīt Ekonomikas ministrijai pa pastu uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 vai oficiālo e-pasta adresi: pasts@em.gov.lv

Lai deleģētu pārstāvi darbam padomē, biedrībām un nodibinājumiem jāiesniedz Ekonomikas ministrijā iesniegums, kam pievienots valdes (sapulces) lēmums par pārstāvja deleģēšanu, norādot pārstāvja kontaktinformāciju (tālruņa numurs, e-pasta adrese) un tā pieredzi pārstāvētajā jomā, kā arī biedrības un nodibinājuma darbības ilgumu un biedru skaitu, klāt pievienojot biedru sarakstu (ja biedri ir juridiskās personas), un informāciju par deleģētā pārstāvju pieredzi šajā biedrībā un nodibinājumā. Šie kritēriji ir būtiski, atbilstoši vēlēšanu rezultātiem, lemjot par konkrēta pārstāvja, iekļaušanu Latvijas Būvniecības padomes sastāvā.

Par Latvijas Būvniecības padomi:

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padome informē sabiedrību par aktualitātēm būvniecības jomā un veicina būvniecības jautājumu integrēšanu nozaru politikā, izskata sabiedrības pārstāvju iesniegtos priekšlikumus būvniecības procesa pilnveidošanai.

Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ne vairāk 15 biedrību un nodibinājumu deleģēti pārstāvji. Biedrības un nodibinājumi, kuru statūtos noteiktais darbības mērķis ir būvniecības vai ar būvniecību saistīto profesionālo pakalpojumu attīstība vai laba pārvaldība, patērētāju tiesības un ētikas normu ievērošana, var deleģēt savu pārstāvi darbam padomē reizi gadā līdz 1. novembrim.

Līdz šim padome tika ievēlēta uz vienu gadu. Tomēr šāds termiņš tika atzīts par pārāk īsu, lai Padome varētu sasniegt izvirzītos mērķus un paveikt uzsāktos darbus. Tādēļ, lai nodrošinātu Padomes darba nepārtrauktību, Ministru kabinets 2018. gada 23. oktobra sēdē apstiprināja grozījumus Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta noteikumos Nr. 513 “Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība”. Apstiprinātie grozījumi paredz, ka Padomes sastāvs turpmāk tiks atjaunots ik pēc trim gadiem. Līdz ar to 2018.gadā un turpmāk Padome tiks ievēlēta uz trīs gadiem.

 

Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Informācija par Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtību pieejama: http://m.likumi.lv/doc.php?id=268600.