Būvprakses sertifikāta lietošana nosacījumi


APSTIPRINU
________________M.Straume
LBS BSSI galvenais administrators
2014.g. 6.janvārī
(ar grozījumiem 12.05.2016.)NOSACĪJUMI

Latvijas Būvinženieru savienības Būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas
Būvprakses sertifikāta izmantošanai

1. LBS BSSI būvprakses sertifikāts ir paredzēts būvniecības speciālistu profesionālās kvalifikācijas apliecināšanai.
2. Būvprakses sertifikātu speciālists var iesniegt savā darba vietā, lai to izmantotu būvfirmas reģistrēšanai Būvkomersantu reģistrā..
3. Būvprakses sertifikātu tā īpašnieks var iesniegt personālās atlases konkursu komisijās kurās viņš piedalās kā pretendents.
4. Būvprakses sertifikāta īpašnieks var deleģēt tiesības savam darba devējam pievienot savu sertifikātu dokumentu paketei, ko darba devējs iesniedz iepirkumu komisijām, piedaloties cenu aptaujās, konkursos un izsolēs.
5. Būvprakses sertifikātu nedrīkst izsniegt trešajām personām, ja tas nav tiešā veidā saistīts ar sertifikāta īpašnieka darbu sertificētajā jomā.
6.  Gadījumā, ja sertifikāta īpašnieka būvprakses sertifikātu bez viņa piekrišanas izmanto cita fiziskā vai juridiskā persona, tā īpašniekam par to nekavējoši jāziņo sertifikāta patvaļīgās izmantošanas vietā un jāinformē LBS BSSI.
7. Gadījumā, ja būvprakses sertifikāts ir pazaudēts vai sabojāts, sertifikāta īpašnieka pienākums ir par to nekavējoties rakstiski informēt LBS BSSI.  Šādā gadījumā LBS BSSI pieņem lēmumu par procedūrām, kas saistītas ar būvprakses sertifikāta atjaunošanu.
8. Sertifikāta īpašnieks nedrīkst izmantot sertifikātu un atsaukties uz sertifikāciju tādā veidā, ka sertificēšanas institūcija tiktu diskreditēta, kā arī izteikt tādus paziņojumus attiecībā uz sertifikāciju, kurus sertificēšanas institūcija var uzskatīt par maldinošiem vai nepilnvarotiem.
9. Sertifikāta īpašniekam visu sertifikāta darbības laiku jāpilda LBS BSSI “Nolikuma par būvniecības speciālistu sertificēšanu”, “Nolikuma par reglamentētās darbības sfērā sertificēta būvspeciālista patstāvīgās prakses uzraudzību” un “Nolikuma par nereglamentētā sfērā sertificēta būvspeciālista būvprakses uzraudzību” noteiktās prasības.
10. Sertifikāta īpašniekam jāizpilda LBS BSSI sertifikācijas shēmas prasības.
11. Sertificētā persona drīkst atsaukties uz sertifikāciju vienīgi attiecībā uz darbības sfēru, kurā sertifikāts ir piešķirts.
12. Sertifikāta īpašniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par sertifikāciju vienīgi saistībā ar piešķirtā sertifikāta darbības sfērām.
13. Sertifikāta īpašniekam nekavējoties jāinformē LBS BSSI par iemesliem (kompetences vai kvalifikācijas pazemināšanās, fizisko vai garīgo spēju pasliktināšanas u.c. iemesli), kas var ietekmēt sertificētās personas spējas pilnvērtīgi turpināt praktizēt sertifikātā norādītās darbības sfērās. 
14. Pēc sertifikāta vai kādas tā darbības sfēras darbības apturēšanas vai anulēšanas sertifikāta īpašnieks atturas no visām atsaucēm uz sertifikāta statusu un sertifikāta anulēšanas gadījumā viņam izsniegtais sertifikāts jāatdod LBS BSSI.
15. Pret sertifikāta īpašnieku par nepatiesām atsauksmēm sakarā ar sertificēšanu vai maldinošu sertifikāta un LBS BSSI logo izmantošanu publikācijās, katalogos u.t.l., sertifikācijas institūcija var veikt korektīvas darbības – apturēt sertifikāta darbību, publicēt pārkāpumu vai nepieciešamības gadījumā, veikt papildus juridiskas darbības.