Būtiski uzlabots neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības mehānisms

Ar mērķi būtiski uzlabot neatkarīgu ekspertu ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības mehānismu, Ministru kabinets 2018. gada 21. augusta sēdē apstiprināja izmaiņas esošajā novērtēšanas un uzraudzības sistēmā. 

Līdz ar izmaiņām ir precizēta kārtība kādā personas, kurām ir derīgs attiecīgas darbības jomas būvspeciālista sertifikāts, ir tiesīgas darboties kā neatkarīgs eksperts.

Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis norāda, ka precizēt kārtību, kura dod tiesības būvspeciālistam izsniegt ēkas pagaidu enerfoesertifikātu vai veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi, bija būtiski, jo pašlaik esošais neatkarīgu ekspertu skaits – 93 speciālisti, ir nepietiekams, lai nodrošinātu Ēku energoefektivitātes likumā noteikto ēku un ēkas daļu enerfoesertifikāciju. Nepietiekamā speciālistu skaita dēļ, bieži vien patērētājam nebija pieejami neatkarīga eksperta pakalpojumi atsevišķās pilsētās un novados, kā arī tas ietekmēja pakalpojuma izmaksas.

Vienlaikus biedrības “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” valdes loceklis Dainis Ģēģers, runājot par nepieciešamajām izmaiņām, atzīst: “Efektīva enerģijas izmantošana palīdz kāpināt kā katra atsevišķa uzņēmuma, tā arī valsts ekonomikas kopējo konkurētspēju, jo tā ir iespēja samazināt energoresursu izmaksas un veidot noturību pret cenu celšanās riskiem, palielināt valsts neatkarību no energoresursu ārējiem piegādātājiem. Ar energoefektīviem risinājumiem iespējams samazināt resursu patēriņu un iegūt finansiālu ietaupījumu, saglabāt vai uzlabot dzīves komfortu, nodrošināt mazāku vides piesārņojumu un tīrāku ūdeni un gaisu nākamām paaudzēm. Tikai saskaņota profesionāla darbu izpilde – arhitekts (projekta vadītājs – konstrukciju projektētājs), inženiersistēmu (siltumapgādes, ventilācijas sistēmu) projektētājs, būvdarbu vadītājs, būvuzraugs var radīt pasūtītāja noteikto energoefektivitātes līmeni projektējamai – būvējamai būvei, atbilstoši normatīviem.”

Vienlaikus grozījumos ir precizēta neatkarīgu ekspertu profesionālās darbības uzraudzības kārtība, nosakot kritērijus pēc kuriem kompetences pārbaudes iestāde neatkarīgam ekspertam var izteikt brīdinājumu, kā arī anulēt vai apturēt sertifikātu. Attiecīgi, lai turpmāk nodrošinātu neatkarīgu ekspertu uzraudzības kvalitāti, tajā skaitā nepieciešamo pārbaužu apjomu, noteikumi paredz kārtību, kādā veicama samaksa par neatkarīga eksperta kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību. Finansējuma paredzēšana neatkarīga eksperta kompetences novērtēšanai un profesionālās darbības uzraudzībai ir būtiska, lai uzlabotu neatkarīgu ekspertu izsniegto energosertifikātu kvalitāti, veicot regulāras pārbaudes un nodrošinot eksperta darba uzraudzību.

Vienlaikus ievērojami aug prasības neatkarīgajiem ekspertiem gan zināšanām, gan praksei un arī atbildībai par izpildītiem darbiem, tādēļ apstiprinātajos MK noteikumos ir stingri noteikta uzraudzība par neatkarīgo ekspertu izpildītajiem darbiem.

Savukārt, lai nodrošinātu kompetences pārbaudes iestāžu uzraudzību, noteiktas prasības attiecībā uz akreditāciju, kompetences pārbaudes kārtības saskaņošanu un deleģēšanas līguma slēgšanu ar Ekonomikas ministriju, kā arī uzraudzības datu ievadi un apjomu Būvniecības informācijas sistēmā.

Ministru kabineta apstiprinātie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumus Nr.382 “Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā”. Vairāk iepazīties ar apstiprinātajiem MK noteikumiem "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā" var Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Apstiprinātie MK noteikumi stāsies spēkā 2018.gada 1.decembrī. Attiecīgais laika periods ir nepieciešams, lai institūcijas, kas vēlas veikt neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību, varētu veikt akreditācijas procesu.